bootstrap监听模态框关闭与打开事件

By | 2020年6月30日

在某些场景我们需要监听模态框关闭和打开事件,然后去实现某些应用功能,完善客户端的交互效果。

监听模态框打开事件:

$('#Modal').on("shown.bs.modal",function(){
    //do somthing ......
});

监听模态框关闭事件:

$('#Modal').on('hide.bs.modal', function () {
   //do somthing ......
});